Organska gnojidba vinograda - napravivrt.hr
Search
Search

Organska gnojidba vinograda

22. 3. 2023

Želja svakog vinogradara je da iz godine u godinu u svom vinogradu ostvari planiran prinos odgovarajuće kakvoće.

Agrotehnički zahvati u vinogradu su jako važni, a neke radnje utječu direktno na količinu prinosa, dok druge utječu indirektno. 

Najvažniji zahvat i pristup koji direktno utječe na prinos je gnojidba. Ostalim  agrotehničkim radnjama  reguliramo opterećenje trsa (rezidba),  štitimo od bolesti i štetnika (zaštita), navodnjavanjem korigiramo količinu vlage... Pristup  gnojidbi je od velike važnosti. Vinova loza za svoj rast i plodonošenje treba najbolju planiranu godišnju gnojidbu. Svake se godine 1-2% organske tvari pretvara u mineralne tvari tijekom procesa koji se zove mineralizacija, a nešto se organske tvari odnosi iz vinograda prinosom, rezidbom … 

Dakle, svake  godine je  potrebno gnojiti organskim gnojivima da bi nadoknadili gubitak organske tvari. Plodno tlo je tlo koje sadrži dovoljno organske tvari i kao takvo je dobar medij za usvajanje hranjiva, utječe na dobru strukturu tla, na povoljne vodo- zračne odnose. Ako koristimo samo mineralna gnojiva zakiseljujemo tlo i biljka takva gnojiva ne može iskoristiti u potpunosti već ima dosta gubitka              (ispiranjem, isparavanjem), a osim toga biljke nekontrolirano bujaju jer dobiju najčešće previše pojedinog hranjiva.

Koje organsko gnojivo izabrati za gnojidbu vinograda?

Stajnjak je izvrsno organsko gnojivo ako ga imamo u dovoljnoj količini da je zreo i da znamo njegovo porijeklo. Mana mu je što njime raznosimo korove i u doba vegetacije korov konkurira vinovoj lozi i uzima joj vlagu i hranjiva.

Najbolji izbor za vinograd su moderna organska peletirana gnojiva kao što je Plantella organik za vinograde. Gnojivo je dugodjelujuće ,100% organsko gnojivo, s visokim sadržajem fulvinskih i huminskih kiselina, koje omogućavaju biljkama lakšu dostupnost hranjiva i pospješuju stvaranje humusa.

Koristimo ga za osnovnu  i dopunsku gnojidbu vinograda. Sadrži makro i mikro elemente, koji su iz organskog porijekla. Gnojivo se termički obrađuje  na višim temperaturama i peletira. Sadrži visok postotak suhe tvari, koja utječe na povećanje organske tvari u tlu. U usporedbi s tradicionalnim organskim gnojivima (stajskim gnojem, kompostom). Organik za vinograde sadrži stabilnu količinu hranjiva i organske tvari.

Gnojivo sadrži kontroliranu količinu makro i mikro elemenata prilagođenu potrebama vinove loze. Važno je reći da se sva hranjiva koja sadrži oslobađaju postepeno što je za vinovu lozu jako bitno.

 U Plantella Organik za vinograde dodano je željezo u obliku kelata i sulfata i samom primjenom gnojiva utječemo da se ne dogodi pojava nedostatka željeza – kloroza.


Plantella Organik za vinograde dodani su i zeolit i bentonit kameno brašna koja popravljaju  kvalitetu tla. Tla koja su zbijena pogotovo crvenice mijenjaju svoju strukturu i postaju kvalitetan medij za rast.

Zeolit ​​bolje zadržava dušikove spojeve dok bentonit ima sposobnost bubrenja u svrhu vezanja i zadržavanja velike količine vode. Time se sprječava ispiranje hranjivih tvari i gubitak vode te se olakšava cirkulacija zraka i vode. Neutraliziraju  kisela ili alkalna tla, a ubrzava se formiranje humusa. Zbog sadržaja silikata, biljna tkiva su ojačana, što čini biljke otpornije na bolest. Pridonosi zagrijavanju tla i održava čist i prirodan okoliš.